RUcontact-ru1contact-ru,, 1 sub yok and FldUstMenuID=''